Toksyczna

25 tekstów – auto­rem jest Tok­syczna.

To ta­kie głupie kiedy całym naszym światem jest oso­ba która do nasze­go świata nie należy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 czerwca 2012, 22:54

Naj­ważniej­sze? Iść do przo­du, ucząc się na błędach, kochając życie, pa­miętając wspom­nienia, wierząc w siebie i swo­je marzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2012, 13:04

Jes­tem po pros­tu słaba, krucha, za­gubiona. Boję się, mo­je nadzieje i marze­nia po pros­tu umieją. Tracę wszys­tko, tracę siebie a może nig­dy sa­mej siebie nie znałam? Do te­go mo­je ni­by pew­nie ce­le te­raz stają się niereal­ne. Wszys­tko skom­pli­kowało się w tym sa­mym cza­sie za­bijając mnie od środka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 kwietnia 2012, 13:59

Dob­rze jest wie­dzieć cze­go się chce na­wet jeśli nie wie się kim się jest. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 kwietnia 2012, 09:36

Nadzieja bar­dzo mnie lubi...oszukiwać. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 24 lutego 2012, 16:39

Życie po­wiedz mi kim jes­tem a gwa­ran­tuję ,że z resztą so­bie poradzę. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 października 2011, 15:47

Mogę przeg­rać ale tyl­ko ze świado­mością ,że zro­biłam wszys­tko by osiągnąć to cze­go pragnę. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 16 października 2011, 11:16

Każda wal­ka spro­wadza nas do jed­ne­go py­tania "Czy na pew­no war­to?" Jeśli od­po­wiemy so­bie twier­dząco możemy iść da­lej żyjąc nadzieją i siłą a jeśli będziemy pew­ni swo­jego "nie" to po­win­niśmy od­puścić. Nie ma marzeń jeśli nie można dla nich poświęcić wszys­tkiego co się ma. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 października 2011, 07:28

cza­sem trze­ba nau­czyć się żyć ze złem które sie­dzi w nas gdzieś głębo­ko i cze­ka tyl­ko na od­po­wied­ni mo­ment by się pokazać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 września 2011, 10:20

Marze­nie trze­ba chro­nić , uk­ry­wać przez la­ta i spra­wiać by roz­kwi­tało. Nie można poz­wo­lić mu na kon­takt z ludźmi bo um­rze przez szty­let ludzkich słów szyb­ciej niż sądzimy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 sierpnia 2011, 09:14
Toksyczna

Niespełnione marzenia w nieszczęśliwym ciele.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Toksyczna

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność